શહેરના
કોલાહલમાં
એકલતા સંતાડી,
તૂટેલા દિલનો
ઇલાજ
શોધતો રહ્યો,
એક આશિક.