હતો એટલો પ્રેમ તો લૂંટાવી દીધો તારા ઉપર,

પોતાના માટે પણ હવે તો નફરત જ બચી છે