અનિચ્છાએ પણ ભૂલવા પડે છે અમુક લોકોને,

યાદો એમની જ્યારે તકલીફ આપવા માંડે છે