હતો એટલો પ્રેમ તો લૂંટાવી દીધો તારા ઉપર,
પોતાના માટે પણ હવે તો નફરત જ બચી છે