હાઈકુ(5-7-5)
જેના નામથી,

      તરી જાય પથ્થર,

એ છે શ્રીરામ
પ્રાણના ભોગે,

      જે નિભાવે વચન,

એ છે શ્રીરામ
શત્રુને પણ,

      મુક્તિ આપે પ્રેમથી,

એ છે શ્રીરામ
ભાઈને માટે,

      છોડી દે રાજપાટ,

એ છે શ્રીરામ
સ્પર્શ માત્રથી,

      શલ્યાને જીવ આપે,

એ છે શ્રીરામ
એઠાં બોરને

      પણ પ્રેમથી ખાય,

એ છે શ્રીરામ
જેના નામથી,

      લૂંટારો ઋષિ બને,

એ છે શ્રીરામ
પુરુષોત્તમ,

      છે આ જગતમાં જે,

એ છે શ્રીરામ
નમે છે શિષ,

      છે હ્રદયે અવાજ

જય શ્રીરામ
રામનવમીની શુભકામનાઓ
ngkmywords.wordpress.com