કેમ કરીને કહું પીડા મુજ હ્રદયની,
જેમના વિના જીવાતું નથી એમના વગર જ જીવવું પડે છે