નારાજ છું હું મોતથી એ કારણે,
હંમેશા સાથે રહેવાનો અમારો વાયદો તેણે તોડાવ્યો છે