મૂલ્ય શ્વાસનું,
શ્વાસ ખૂટતા; લોકો
“કાઢી જાય છે”

Advertisements