ભીડમાં
કેટલાંય અવાજો વચ્ચે
સ્પષ્ટ સંભળાય છે મને
તમારી ગેરહાજરીનો
સૂનકાર…