તારી યાદોથી

‘ભર્યો’ છે છલોછલ,

મારો ખાલીપો

Advertisements