મારી આ એકલતાને કંઈક આ રીતે સાચવ્યે જાઉં છું,
ખુદથી રિસાઈને વારંવાર, ખુદને જ હું મનાવ્યે જાઉં છું

એવી રીતે ગયા એ મને છોડીને કે હું રોકી પણ ન શક્યો,
કશી ભૂલ ન હોવા છતાંય હું સજા ભોગવ્યે જાઉં છું

આવી પડે જો દુઃખ તો હવે આંસુ નથી સારતો હું કદી,
જીવનમાં આવેલી પીડાઓને હસતા મુખે વધાવ્યે જાઉં છું

જિંદગીની પરીક્ષા પણ બાકી પરીક્ષાઓની જેમ આપી છે,
સવાલ હજી સમજાયો નથી, જવાબ બનાવ્યે જાઉં છું

પાંપણે બાંધીને રાખ્યું છે હૃદયમાં ઉઠેલા આ તોફાનને,
વિદુષક છું,ભીની આંખેય દુનિયાને હસાવ્યે જાઉં છું

જ્યારથી એ છોડી ગયા, સમય જાણે થંભી ગયો છે,
પળમાં અટક્યો છું હું, અને જિંદગીને વિતાવ્યે જાઉં છું