હતો એટલો પ્રેમ તો લૂંટાવી દીધો તારા ઉપર, પોતાના માટે પણ હવે તો નફરત જ બચી છે

Continue reading

ભુલાયો કક્કો, એબીસીડી પાછળ, અંધ દોટમાં Continue reading

Women’s day special-હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?

નાની નાની બાબતો માં પણ રડનારી, છતાં હિંમત થી દરેક મુસીબતો સામે લડનારી, સરળતા ની મૂર્તિ છે તું, છતાં.. હે … Continue reading Women’s day special-હે નારી !! તું ક્યાં કોઈને સમજાણી ?